ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)
H MAKEΔONIKH E.T.M. E.E. σε στενή συνεργασία με την INFOΔΗΜ "Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ – Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε." με την οποία είναι "αδελφές" εταιρείες (συστεγάζονται, συμμετέχουν τα ίδια άτομα στις δύο εταιρείες, κοινές αναλήψεις μελετών κλπ), έχουν εκπονήσει σειρά εξειδικευμένων εφαρμογών με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και είναι στον ελληνικό χώρο από τις γνωστές εταιρείες με σημαντική και αναγνωρισμένη εμπειρία.
Διαθέτουν σημαντικό εξοπλισμό, εξειδικευμένα στελέχη και στο πελατολόγιο τους συγκαταλέγονται : 
70 Δήμοι, 
180 Κοινότητες, 
3 Αναπτυξιακές Εταιρείες, 
H Διεύθυνση ΠΕΧΩΔΕ Θεσσαλονίκης, 
Η 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 
ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 1997, 
4 ερευνητικές ομάδες του ΑΠΘ, 
το πρόγραμμα Άρκτος, 
το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, 
το ΕΘΙΑΓΕ, 
το ΙΓΜΕ, 
ΤΕΕ Τμ.Κ.Μακ.,
η Νομαρχία Θεσσαλονίκης , 
το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Έργο 1 : Δημιουργία ΓΣΠ για υποστήριξη της Μελέτης για ένα Πρότυπο Σχέδιο Ανάπτυξης και Αναβίωσης του Εμπορικού και Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης"
Με την  βοήθεια Γεωγραφικού Συστήματος , τα περιγραφικά στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν για το έργο και  αναφέρονταν σε στοιχεία πολεοδομικά, χρήσεων ισογείων, ορόφων, χρήσεων δρόμων, χρονολογίες δόμησης και ιστορικά στοιχεία αναφορικά με μνημεία. Τα παραπάνω, μαζί με την χαρτογραφική βάση δεδομένων που προέκυψε από ψηφιοποίηση χαρτών κλίμακας 1:200, αποτέλεσαν την γεωγραφική βάση δεδομένων, από την οποία προέκυψαν, πέρα από τους 18 θεματικούς χάρτες, πολύτιμα συμπεράσματα, σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εργοδότης, ΤΕΕ ΤΚΜ, χρόνος εκπόνησης 1993.

Έργο 2 : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας “Θεσσαλονίκη 1997”,  Πρόγραμμα Τεχνικών Έργων και Καλλιτεχνικού Προγράμματος
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Ε.Τ.Μ. Ε.Ε. σε συνεργασία με την INFOΔΗΜ με συνεχή υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας "Θεσσαλονίκη 1997" και  παροχή ψηφιοποιημένων υποβάθρων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, έχει παράγει ένα μεγάλο μέρος των χαρτογραφικών απεικονίσεων του Ο.Π.Π.Θ. και προέβη σε πολλές εργασίες επεξεργασίας στοιχείων και θεματικών απεικονίσεων.
Με βάση τα μοναδικά στοιχεία ψηφιοποιημένων υποβάθρων που διαθέτει η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Ε.Τ.Μ. Ε.Ε. για την  πόλη της Θεσσαλονίκης (ψηφιοποιήσεις 1:4.000 διαγραμμάτων της πολεοδομίας, 1:1.000 Φωτογραμμετρικών Διαγραμμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, 1:200 διαγραμμάτων του Δήμου, κλπ) εφοδιάζουμε τον Οργανισμό και τους περί αυτόν μελετητές με χάρτες ποικίλων κλιμάκων και διαφορετικού περιεχομένου.
Επίσης παράγουμε ποικιλία θεματικών χαρτών για την απεικόνιση των αρχαιολογικών χώρων, περιπάτων, της βασικής υποδομής της πόλης, των θέσεων εκδηλώσεων, κλπ για τον σχεδιασμό, την μελέτη και την προβολή του έργου του Οργανισμού.
Εργοδότης Ο.Π.Π.Θ., χρόνος 1995-1996 

Έργο 3 : Υποστήριξη με Γ.Σ.Π. από το πρόγραμμα LIFE I το Πρόγραμμα Άρκτος - "Προστασία και Διαχείριση του πληθυσμού και οικοτόπου του είδους URSUS ARCTOS στην Ελλάδα "
Στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Ε.Τ.Μ. Ε.Ε. σε συνεργασία με την INFOΔΗΜ ανατέθηκε η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει τις εξής εργασίες :
-ψηφιοποίηση των στοιχείων των χαρτών για τους ορεινούς όγκους της Ροδόπης και Πίνδου (οδικό δίκτυο, οικισμοί, ισοϋψείς, ποτάμια, λίμνες κλπ).
η συνολική περιοχή που ψηφιοποιήθηκε, αντιστοιχεί σε επιφάνεια 1.500.000 εκταρίων περίπου.
-ενοποίηση των πινακίδων σε ενιαίο υπόβαθρο
-ψηφιοποίηση και προσαρμογή των δασοπονικών χαρτών στο υπόβαθρο με τα στοιχεία των συμπλεγμάτων και δασοπονικών ειδών.
-ψηφιοποίηση και προσαρμογή των δειγματοληπτικών διαδρομών για εντοπισμό παρουσίας αρκούδας από την ομάδα βιολόγων.
-διαχείριση και ενημέρωση της βάσης δεδομένων με τα δασοπονικά στοιχεία των δασολόγων και στοιχεία δειγματοληψίας των βιολόγων.
-ενσωμάτωση και δόμηση των στοιχείων σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών 
-θεματική απεικόνιση επεξεργασμένων στοιχείων σε διάφορες κλίμακες για την χωροθέτηση των ζωνών προστασίας.
Σημειώνεται ότι ο όγκος των στοιχείων που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή (χαρτογραφική και περιγραφική) ανέρχεται περίπου σε 350 Mb και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βάσεις γεωγραφικών δεδομένων στην Ελλάδα.
Εργοδότης Αρκτούρος Α.Ε., χρόνος εκπόνησης 1994.

Έργο 4 : Δημιουργία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και οργάνωση της Βάσης δεδομένων Κυκλοφοριακών στοιχείων του Π.Σ. Θεσσαλονίκης.
Συμμετοχή της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ Ε.Τ.Μ. Ε.Ε. στην ομάδα αναδόχων που έχουν αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης : «Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για το Πολεοδομικό Συγκρότημα και την Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης Β! Φάση», ως συμβούλου για την σύνθεση και οργάνωση  των ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων, την οργάνωση της Βάσης Δεδομένων των κυκλοφοριακών στοιχείων και την δόμηση τους σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. 
Το έργο έχει ανατεθεί από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο 1997 , έχει διάρκεια 22 μήνες. Η συμμετοχή της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ Ε.Τ.Μ. Ε.Ε. είναι 5 % .

Έργο 5 : Συμμετοχή μελών της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε στο ερευνητικό έργο για την Διερεύνηση Μεθόδων Μηχανοργάνωσης Κτηματολογίου και ταξινόμησης Συναφών Πληροφοριών Γης στην ΠΚΜ
Πρόκειται για την σύνταξη ενός πειραματικού κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και την χάραξη ενός στρατηγικού σχεδίου για τον τρόπο υλοποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου. Στα πλαίσια του προγράμματος συντάχθηκε πειραματική εφαρμογή Κτηματολογίου, βασιζόμενη σε ΓΣΠ για την αρχειοθέτηση και πλήρη διαχείριση των στοιχείων του Κτηματολογίου. Εκτός της σημαντικής εν γένει συμβολής τους στην ομάδα εργασίας, είναι σημαντικές και οι καινοτομίες στην σύνταξη του προγράμματος και η επίλυση ιδιαίτερα σημαντικών προβλημάτων προγραμματισμού 
(συμμετέχοντες Π. Καραμόσχος, Η. Ελευθεριάδης).
Ερευνητικό Πρόγραμμα  ΕΚ - ΟΚΧΕ - ΑΠΘ, συμμετοχή 25%,  χρόνος εκπόνησης 1992.

Έργο 6 :  Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. (1999)
Αποτελείται από τρία υποσυστήματα GIS, (Γεωλογικό, Επιχειρησιακό, Τεχνικό) συνδεδεμένα on-line. Ψηφιοποίηση Χαρτών, Επεξεργασία Ορθοφωτοχαρτών, Εισαγωγή Χαρτογραφικών και Περιγραφικών Στοιχείων, Εγκατάσταση, Εκπαίδευση,  Υποστήριξη. Περιβάλλον Ανάπτυξης Intergraph Geomedia, ORACLE, MS ACCESS. 
Συμμετοχή 100%,  χρόνος εκπόνησης 1999 - 2000.

Έργο 7 :  Υπηρεσίες Τηλεματικής για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Το IRIS αποσκοπεί α) στην προβολή επιχειρήσεων στο διαδίκτυο (INTERNET) και β) στην οργάνωση των στοιχείων αυτών σε ένα διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.
Εισαγωγή και συλλογή χαρτογραφικών και περιγραφικών στοιχείων. Ανάπτυξη του Γεωγραφικού Συστήματος. Περιβάλλον ανάπτυξης INTERGRAPH GEOMEDIA WEB MAP, ORACLE.
Χρόνος εκπόνησης 1999 - 2000 

Έργο 8 :  Προμήθεια Ψηφιακών Υποβάθρων περιοχής 110.000 στρ. στον Δήμο Καλλικράτειας
Η μελέτη αφορά την δημιουργία ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων που θα παραχθούν από την ψηφιοποίηση των φύλλων χάρτου κλίμακας 1:5000 των αγροτικών διανομών του Υπουργείου Γεωργίας στην αντίστοιχη περιοχή. 
Περιβάλλον ανάπτυξης AUTOCAD 
Χρόνος εκπόνησης 2000.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.
25ης Μαρτίου 21
ΤΚ 54645, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 888950
Φαξ. 2310 888958

e-mail : info@makedoniki-etm.gr